Slide background
Slide background

Slide background
Slide background
Slide background

STANDARDE NDËRKOMBËTARE

Konsulencë për çertifikimin me ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, HACCP, Markë CE, BRC, IFS etj.

MANAXHIM BURIMESH NJERËZORE

Asistencë për rekrutim stafi, intervista pune, standardizim proçedurash pune, trajnime punonjësish, krijim sistemesh motivimi etj.

MARKETING DHE PR

Krijim i imazhit të kompanisë me të gjithë elementët e saj të marketingut dhe përfaqësim lokal apo ndërkombëtar në panaire etj.

PLANE BIZNESI

Përgatitje planesh biznesi për aplikime për donacione dhe grante nga organizata si Ipard, AZHBR, SARED, AIDA etj.

RREGJISTRIMI I MARKËS

Rregjistrim i markës tregtare të kompanisë, në këtë mënyre kompania mbron pronën e saj dhe identifikohet në tregun e vet.